Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji Użytkownika podczas korzystania z Usługi oraz informuje Użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób prawo chroni Użytkownika. Używamy danych osobowych użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Dla celów niniejszej Polityki prywatności:
– Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.
– Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza własność 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających.
– Spółka (określana w niniejszej Umowie jako „Spółka”, „My”, „Nas” lub „Nasza”) odnosi się do Pegazus Investment, Ul. Lipińskiego 3a, 30-349 Kraków.
– Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu użytkownika przez witrynę internetową, zawierające między innymi szczegóły historii przeglądania tej witryny przez użytkownika.
– Kraj odnosi się do: Polska
– Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
– Dane Osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
– Usługa oznacza Witrynę.
– Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się to do firm zewnętrznych lub osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.
– Dane dotyczące użytkowania odnoszą się do danych gromadzonych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
– Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo spółkę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika, rodzaje gromadzonych danych, dane osobowe
Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub zidentyfikowania go. Dane osobowe mogą obejmować m.in:
– Adres e-mail
– Imię i nazwisko
– Numer telefonu
– Adres, stan, województwo, kod pocztowy, miasto
– Dane użytkowania
Dane użytkowania
Dane o użytkowaniu są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.
Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.
Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.
Możemy również gromadzić informacje, które przeglądarka użytkownika wysyła za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza nasz Serwis lub gdy uzyskuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.
Technologie śledzenia i pliki cookie
Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania określonych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Wykorzystywane przez nas technologie mogą obejmować:
– Pliki cookie lub Pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to niewielki plik umieszczany na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. O ile użytkownik nie dostosował ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasza usługa może korzystać z plików cookie.
– Sygnalizatory sieci Web. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (określane również jako wyraźne gify, znaczniki pikselowe i gify jednopikselowe), które pozwalają Spółce na przykład na zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz na inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji i weryfikowanie integralności systemu i serwera).
Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika po przejściu w tryb offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.
Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:
– Niezbędne pliki cookieTyp pliku cookie: Sesyjne pliki cookieAdministrowane przez: NasCel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.
– Polityka plików cookie / Powiadomienie o akceptacji plików cookieTyp pliku cookie: Trwałe pliki cookieAdministrowane przez: NasCel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie w Witrynie.
– Funkcjonalne pliki cookieTyp pliku cookie: Trwałe pliki cookie Administrowane przez: UsPurpose: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętywać wybory dokonywane przez użytkownika podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzysta z Witryny.
Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.
Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Spółka może wykorzystywać Dane osobowe do następujących celów:
– W celu świadczenia i utrzymywania naszej Usługi, w tym w celu monitorowania korzystania z naszej Usługi.
– Zarządzanie Kontem Użytkownika: zarządzanie rejestracją Użytkownika jako użytkownika Usługi. Podane dane osobowe mogą zapewnić użytkownikowi dostęp do różnych funkcji Usługi, które są dostępne dla zarejestrowanego użytkownika.
– W celu wykonania umowy: opracowanie, przestrzeganie i realizacja umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Usługi.
– Aby skontaktować się z użytkownikiem: W celu skontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
– W celu dostarczania Użytkownikowi wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które Użytkownik już zakupił lub o które zapytał, chyba że Użytkownik zrezygnował z otrzymywania takich informacji.
– Zarządzanie żądaniami użytkownika: Obsługa i zarządzanie wnioskami użytkownika kierowanymi do nas.
– W przypadku transferów biznesowych: Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, niezależnie od tego, czy chodzi o kontynuację działalności, czy też w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym wśród przenoszonych aktywów znajdują się przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników naszego Serwisu.
– Do innych celów: Możemy wykorzystywać dane użytkownika do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz do oceny i ulepszania naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i doświadczeń użytkownika.
Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w następujących sytuacjach:
– Dostawcom usług: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz kontaktowania się z Użytkownikiem.
– W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe Użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną spółkę.
– Podmiotom stowarzyszonym: Możemy udostępniać dane użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę dominującą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
– Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać dane użytkownika naszym partnerom biznesowym w celu oferowania użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.
– Z innymi użytkownikami: gdy użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób wchodzi w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
– Za zgodą użytkownika: Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w dowolnym innym celu za jego zgodą.

Przechowywanie danych osobowych użytkownika
Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania danych użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.
Spółka będzie również przechowywać Dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych
Informacje Użytkownika, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową użytkownika, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.
Zgoda Użytkownika na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, stanowi zgodę Użytkownika na takie przekazanie.
Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że dane użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych użytkownika nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo danych użytkownika i innych danych osobowych.

Usuwanie danych osobowych
Użytkownik ma prawo do usunięcia lub zażądania od nas pomocy w usunięciu zgromadzonych przez nas jego danych osobowych.
Nasza Usługa może dawać użytkownikowi możliwość usunięcia pewnych informacji na jego temat z poziomu Usługi.
Użytkownik może aktualizować, zmieniać lub usuwać swoje informacje w dowolnym momencie, logując się na swoje konto, jeśli je posiada, i odwiedzając sekcję ustawień konta, która umożliwia zarządzanie danymi osobowymi. Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.
Należy jednak pamiętać, że możemy być zmuszeni do zachowania pewnych informacji, gdy mamy do tego prawny obowiązek lub podstawę prawną.
Ujawnianie danych osobowych użytkownika

Transakcje biznesowe
Jeśli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane. Powiadomimy użytkownika, zanim jego dane osobowe zostaną przekazane i zaczną podlegać innej Polityce prywatności.
Egzekwowanie prawa
W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne
Spółka może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do
– Przestrzegania obowiązku prawnego
– ochrony i obrony praw lub własności Spółki
– Zapobiegania lub badania możliwych wykroczeń w związku z Usługą
– ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usługi lub społeczeństwa
– Ochrona przed odpowiedzialnością prawną
Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika
Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci
Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i wie, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.
Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych użytkownika, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.
Łącza do innych witryn internetowych
Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie łącze strony trzeciej, zostanie przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.
Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.
Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.
Poinformujemy użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub wyraźnego powiadomienia w naszej usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” u góry niniejszej Polityki prywatności.
Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, użytkownik może skontaktować się z nami:
– Pocztą elektroniczną: info@pegazusinvestment.com
– Telefonicznie: +48 12 397 12 27